کار و کارگر | سرگرمی اطلاعیه

کار و کارگر | سرگرمی

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

با تعبیر خواب زرشک، تعبیر خواب زرشک جمع کردن، تعبیر خواب زرشک خوردن و تعبیر خواب زرشک پلو همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

تعبیر خواب زرشک ابن سیرین - تعبیر زرشک تازه در خواب - تعبیر خواب زرشک خریدن - تعبیر خواب زرشک پلو با مرغ - تعبیر خواب آب زرشک

معبرین اسلامی دیدن زرشک در خواب را به دلیل مزه ترشی که دارد اندوه و غمبار می‌دانند البته بایستی ترش مزگی زرشک را در خواب احساس کنید تا بتوان تعبیر غم را برای آن بیان کرد.

تعبیر خواب زرشک

اصفهانى گويد: زرشک درخواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد.

تعبیر خواب خوردن زرشک

اصفهانى گويد:  اگر بیند زرشک می‌خورد، دلیل بر غم و اندوه است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زرشک اگر به درخت باشد هیجان است به خصوص اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید

تعبیر خواب زرشک جمع کردن

اصفهانى گويد: اگر بیند زرشک از درخت جمع می‌کرد، دلیل است با مردی بخیل او را خصومت افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جمع آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می‌شود که خودتان آغاز می‌کنید ولی در نتیجه شما را غمگین و اندوهگین می‌کند.

تعبیر خواب زرشک پلو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زرشک پلو در خواب ببینید نعمتی است که عاید شما می‌شود اما این نعمت سبب اندوه شما می‌گردد.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

[ad_1]

مطلب تعبیر خواب زرشک به چه معنایی است؟ در سایت بزرگ کار و کارگر | سرگرمی

0 نظر تا کنون ارسال شده است.

نظرات بسته شده است.